Revolution Slider Error: Slider with alias not found.

Maybe you mean: 'Home'
Horario
Lun
9AM - 20PM
Mar
9AM - 20PM
Mie
9AM - 20PM
Jue
9AM - 20PM
Vie
9AM - 20PM
Sab
10AM - 14PM
Dom
Closed
93 815 55 17 93 810 58 35
info@cemovilanova.com
 • En el Centro de Especialidades Médicas y Oftalmología CEMO le ofrecemos el mejor servicio y atención médica gracias a que contamos con un eficiente personal humano y científico, al que sumamos los últimos avances tecnológicos. Su salud es nuestra razón de ser.

  by
 • Al Centre d’Especialitats Mèdiques i Oftalmologia CEMO li oferim el millor servei i atenció mèdica gràcies a que disposem d’un eficient personal humà i científic, al qual sumem els últims avenços tecnològics. La seva salut és la nostra raó de ser.

  by
 • Centre d’Especialitats Mèdiques i Oftalmologia CEMO li oferim el millor servei i atenció mèdica gràcies a que disposem d’un eficient personal humà i científic, al qual sumem els últims avenços tecnològics. La seva salut és la nostra raó de ser.

  by
 • Centre d’Especialitats Mèdiques i Oftalmologia CEMO li oferim el millor servei i atenció mèdica gràcies a que disposem d’un eficient personal humà i científic, al qual sumem els últims avenços tecnològics. La seva salut és la nostra raó de ser.

  by
<
>
ASEGURADORASASEGURADORAS

ASEGURADORAS

ASSEGURADORESASSEGURADORES

ASSEGURADORES

INSURANCEINSURANCE

INSURANCE

EQUIPO MÉDICOEQUIPO MÉDICO

EQUIPO MÉDICO

EQUIP MÈDICEQUIP MÈDIC

EQUIP MÈDIC

MEDICAL TEAMMEDICAL TEAM

MEDICAL TIME

EspecialidadesEspecialidades

ESPECIALIDADES

ESPECIALITATSESPECIALITATS

ESPECIALITATS

EspecialidadesEspecialidades

MEDICAL SPECIALTIES

BLOGBLOG

BLOG

BLOGBLOG

BLOG

BLOGBLOG

BLOG

Author Archives: cemovilanova

La vaporització làser nou tractament per eliminar mosques volants

Les mosques volants o miodesòpsies són cossos o vels flotants, punts, anells o filaments, que habitualment es mouen i provoquen ombres a la retina i com a conseqüència problemes de visió o visió borrosa. Gràcies a l’última generació de làser de nanosegon, el làser Ultra Q Reflex de Ellex, i mitjançant una nova tècnica mínimament invasiva i no quirúrgica, es millora de forma molt notable aquest molest problema visual.

Les miodesòpsies en la seva forma lleu es perceben com opacitats, petites taques o ombres que apareixen surant dins del camp visual. Però si les mosques volants són molt denses (en forma de teló o teranyina), poden arribar a provocar visió borrosa i interferir en les activitats quotidianes del pacient.

Fins a la data la visió amb mosques volants, opacitats o ombres s’havia d’abordar de forma quirúrgica mitjançant una vitrectomia amb els riscos i les complicacions que això comporta; preparació del pacient, costos de l’àrea quirúrgica (equipament i personal), així com procediments complexos i invasius, postoperatori, etc. Ara gràcies als avenços tecnològics s’ha desenvolupat un equip làser específic que pot tractar les miodesòpsies de forma ambulatòria en una sala especial dins la nostra consulta, amb els avantatges que això suposa per als pacients, per la seva senzillesa (no necessita de preparacions especials) , fàcil i ràpid accés, sense necessitat de realitzar llargs desplaçaments (som al centre de Vilanova i la Geltrú), i amb una ràpida recuperació al ser un procediment no invasiu que no necessita anestèsia.

En CEMO Vilanova hem ampliat el nostre equipament tècnic amb la nova generació de làser Ellex Ultra Q Reflex ™ -

Els últims avenços tecnològics han desenvolupat aquest nou tractament per a les miodesòpsies, es tracta de la fotodisrrupción o vitreolisis amb LASER Ellex Ultra Q Reflex ™ (dels que fins al moment hi ha molt poques unitats a Espanya).

La vítreolisis consisteix en l’aplicació de polsos làser que fragmenten de tal manera les opacitats que produeix l’humor vitri que pràcticament desapareixen de l’eix òptic, o queden tan reduïdes de mida que gairebé no molesten la visió. En una sessió s’efectuen centenars de trets amb el làser fins a desfer aquests cossos gelatinosos. Es tracta d’una acció no invasiva (no cal entrada a quiròfan), en ella l’oftalmòleg localitza la miodesòpsies i, si es troba dins del rang de seguretat, comença a destruir-la mitjançant els trets de làser.

Les miodisopsias es produeixen habitualment en pacients de més de 50 anys i són degudes a l’envelliment de les cèl·lules, tot i que també es poden produir per traumatismes oculars, hemorràgies en l’humor vitri, operacions de cataractes, miopies elevades, diabetis, … Quan apareixen en pacients joves (menys de 35 anys) les opacitats freqüentment se situen molt a prop de la retina (1/2 mm) i, en general, en aquests casos no està indicada la vitreolisis.

Normalment aquest tractament indolor es realitza en una sala especial dins de la consulta d’CEMO en dues visites diferents, de 30 minuts de durada (dues sessions per ull), amb un mes de descans entre les mateixes, aconseguint recuperar en la majoria dels casos fins a un 80% de la visió i la nitidesa visual. En cap cas el tractament té com a objectiu eliminar completament les opacitats del vitri i sí millorar la simptomatologia clínica dels pacients. Aconseguir una considerable disminució de les mateixes redueix significativament les molèsties i la qualitat de vida del pacient millora notablement.

Posted:

La vaporización láser nuevo tratamiento para eliminar moscas volantes

Las moscas volantes o miodesopsias son cuerpos o velos flotantes, puntos, anillos o filamentos, que habitualmente se mueven y provocan sombras en la retina y como consecuencia problemas de visión o visión borrosa. Gracias a la última generación de láser de nanosegundo, el láser Ultra Q Reflex de Ellex, y mediante una nueva técnica mínimamente invasiva y no quirúrgica, se mejora de forma muy notable este molesto problema visual.

Las miodesopsias en su forma leve se perciben como opacidades, pequeñas manchas o sombras que aparecen flotando dentro del campo visual. Pero si las moscas volantes son muy densas (en forma de telón o tela de araña), pueden llegar a provocar visión borrosa e interferir en las actividades cotidianas del paciente.

Hasta la fecha la visión con moscas volantes, opacidades o sombras debía abordarse de forma quirúrgica mediante una vitrectomía con los riesgos y las complicaciones que esto comporta; preparación del paciente, costes del área quirúrgica (equipamiento y personal), así como procedimientos complejos e invasivos, posoperatorio, etc. Ahora gracias a los avances tecnológicos se ha desarrollado un equipo láser específico que puede tratar las miodesopsias de forma ambulatoria en una sala especial dentro de nuestra consulta, con las ventajas que esto supone para los pacientes, por su sencillez (no precisa de preparaciones especiales), fácil y rápido acceso, sin necesidad de realizar largos desplazamientos (estamos en el centro de Vilanova y la Geltrú), y con una rápida recuperación al ser un procedimiento no invasivo que no precisa anestesia.

En CEMO Vilanova hemos ampliado nuestro equipamiento técnico con la nueva generación de láser Ellex Ultra Q Reflex™-

Los últimos avances tecnológicos han desarrollado este nuevo tratamiento para las miodesopsias, se trata de la fotodisrrupción o vitreolisis con LASER Ellex Ultra Q Reflex™ (de los que hasta el momento existen muy pocas unidades en España).

La vítreolisis consiste en la aplicación de pulsos láser que fragmentan de tal manera las opacidades que produce el humor vítreo que prácticamente desaparecen del eje óptico, o quedan tan reducidas de tamaño que casi no molestan la visión. En una sesión se efectúan cientos de disparos con el láser hasta deshacer esos cuerpos gelatinosos. Se trata de una acción no invasiva (no se precisa entrada en quirófano), en ella el oftalmólogo localiza la miodesopsia y, sí se encuentra dentro del rango de seguridad, comienza a destruirla mediante los disparos de láser.

Las miodisopsias se producen habitualmente en pacientes de más de 50 años y son debidas al envejecimiento de las células, aunque también se pueden producir por traumatismos oculares, hemorragias en el humor vítreo, operaciones de cataratas, miopías elevadas, diabetes,… Cuando aparecen en pacientes jóvenes (menos de 35 años) las opacidades frecuentemente se sitúan muy cerca de la retina (1/2 mm) y, en general,  en estos casos no está indicada la vitreolisis.

Normalmente este tratamiento indoloro se realiza en una sala especial dentro de la consulta de CEMO en dos visitas distintas, de 30 minutos de duración (dos sesiones por ojo), con un mes de descanso entre las mismas, consiguiendo recuperar en la mayoría de los casos hasta un 80% de la visión y la nitidez visual. En ningún caso el tratamiento tiene como objetivo eliminar completamente las opacidades del vítreo y sí mejorar la sintomatología clínica de los pacientes. Lograr una considerable disminución de las mismas reduce significativamente las molestias y la calidad de vida del paciente mejora notablemente.

Posted:

Educar amb respecte i en el respecte

Una breu reflexió sobre com enfocar l’educació dels nostres fills. No sempre hi ha un mètode o forma universal perquè tots som únics, però si podem pensar i reflexionar sobre el respecte per a tots en general. Abans, molts vam créixer sota la por com a sinònim d’obediència. Si es feia una cosa dolenta es rebia sense més un càstig sever i de vegades davant la bona conducta havia premi o recompensa. Això de vegades no és sempre efectiu. No cal orientar el comportament només a força de gratificacions. Els nens necessiten entendre l’origen del bon comportament i practicar-lo sense esperar sempre alguna cosa a canvi.

L’obediència basada tant en la por com a la permissivitat causen en els nens malestar i infelicitat. La primera perquè aixeca murs al seu voltant i la segona perquè al no veure res que ho limiti no entén com ha d’actuar en cada instant. Tots dos extrems no són bons. Per exemple: un nen criat a casa amb por no comprèn que és l’obediència, ho fa per obligació. Quan està fora de casa no sent pressió i actua sense límits, expressant les seves pors a través de conductes disruptives, abusives; també el contrari: nens tancats, retrets, a la defensiva. La por no educa, sinó que danya el seu equilibri emocional i la seva espontaneïtat.

Què és un nen obedient en la por? És un nen que no sap expressar les seves emocions, és insegur, no explora, té dificultats per relacionar-se són els altres, genera repressió emocional. Solen tenir conductes diferents o oposades dins i fora de casa.

Per educar en l’obediència i en la felicitat cal educar en la responsabilitat i en el respecte. En donar-los responsabilitats adequades a les seves possibilitats els oferim un vot de confiança i que ells sentin que poden amb això i més; augmentarà el seu orgull i la seva autoestima.

Diàleg i respecte. Raonar sobre el sentit de les normes que els donem (no imposem) i explicar-los per què s’han de complir. La comunicació atenta i clara afavoreix aquest procés, si a més els oferim una via de comunicació segura i tranquil·la, amb temps per escoltar-los. També eduquem des de l’exemple. Si parlem a crits: humiliem, i els ensenyem a humiliar. Si no els escoltem no aprendran a escoltar ….

Ensenyem-los a viure de manera que ells entenguin quines són les seves emocions i sentiments. Mostrant-les seves possibilitats i opcions abans que els seus errors.

Criem nens feliços i emocionalment sans.

Per un món millor.

Posted:

Educar con respeto y en el respeto

Una breve reflexión sobre cómo enfocar la educación de nuestros hijos. No siempre existe un método o forma universal porque todos somos únicos, pero si podemos pensar y reflexionar sobre el respeto para todos en general. Antes, muchos crecimos bajo el temor como sinónimo de obediencia. Si se hacía algo malo se recibía sin más un castigo severo y a veces ante la buena conducta había premio o recompensa. Esto a veces no es siempre efectivo. No hay que orientar el comportamiento solo a base de gratificaciones. Los niños necesitan entender el origen del buen comportamiento y practicarlo sin esperar siempre algo a cambio.

La obediencia basada tanto en el temor como en la permisividad causan en los niños malestar e infelicidad. La primera porque levanta muros a su alrededor y la segunda porque al no ver nada que lo limite no entiende como tiene que actuar en cada instante. Ambos extremos no son buenos. Por ejemplo: un niño criado en casa con temor no comprende que es la obediencia, lo hace por obligación. Cuando está fuera de casa no siente presión y actúa sin límites, expresando sus miedos a través de conductas disruptivas, abusivas; también lo contrario: niños cerrados, retraídos, a la defensiva.  El miedo no educa, sino que daña su equilibrio emocional y su espontaneidad.

¿Qué es un niño obediente en el miedo? Es un niño que no sabe expresar sus emociones, es inseguro, no explora, tiene dificultades para relacionarse son los demás, genera represión emocional. Suelen tener conductas distintas u opuestas dentro y fuera de casa.

Para educar en la obediencia y en la felicidad es necesario educar en la responsabilidad y en el respeto. Al darles responsabilidades adecuadas a sus posibilidades les ofrecemos un voto de confianza y que ellos sientan que pueden con esto y más; aumentará su orgullo y su autoestima.

Dialogo y respeto. Razonar sobre el sentido de las normas que les damos (no imponemos) y explicarles por qué deben cumplirse. La comunicación atenta y clara favorece este proceso, si además les ofrecemos una vía de comunicación segura y tranquila, con tiempo para escucharlos. También educamos desde el ejemplo. Si hablamos a gritos: humillamos, y les enseñamos a humillar. Si no les escuchamos no aprenderán a escuchar….

Enseñémosles a vivir de manera que ellos entiendan cuáles son sus emociones y sentimientos. Mostrándoles sus posibilidades y opciones antes que sus errores.

Criemos niños felices y emocionalmente sanos.

Por un mundo mejor.

Posted:

CEMO posa en marxa el Departament d'Al·lergologia

Cada vegada són més freqüents les malalties relacionades amb processos al·lèrgics que afecten a la població, per aquest motiu CEMO posa en marxa el nou Departament d’Al·lergologia.

El nostre objectiu és establir de forma ràpida i efectiva les causes que originen els processos al·lèrgics per tal de prevenir, diagnosticar i tractar les diferents patologies al·lèrgiques del sistema immunològic.

Posted:

CEMO pone en marcha el Departamento de Alergología

Cada vez son más frecuentes las enfermedades relacionadas con procesos alérgicos que afectan a la población, por este motivo CEMO pone en marcha el nuevo Departamento de Alergología.

Nuestro objetivo es establecer de forma rápida y efectiva las causas que originan los procesos alérgicos con el fin prevenir, diagnosticar y tratar las diferentes patologías alérgicas del sistema inmunológico.

Posted:

El joc del silenci

És indubtable que prenem millor i incorporem hàbits i conductes noves quan ho fem jugant. El joc sembla que és sinònim d’infància. Res més erroni! Podem jugar tota la vida amb els mateixos resultats: plaer, empatia, motivació, concentració, etc.

Per al desenvolupament i/o millora d’habilitats com la capacitat de concentrar-se rescatem del calaix dels recursos aquest joc que va inspirar a Maria Montessori: “El joc del silenci”

Aquest joc és alhora un mètode, una filosofia, una pràctica … el joc plantejat per als nens també ho podem aplicar i gaudir els joves i adults.

Ens obliga a parar, aturar-nos a pensar un moment en el dia a dia i aprendre a conèixer-nos més a nosaltres mateixos i “gaudir-nos”. Ajuda com a tècnica de relaxació. Ens connecta amb nosaltres mateixos i millora la relació amb els altres.

El joc consisteix a seure en cercle i quedar-nos quiets, en silenci, amb els ulls tancats. Alhora que generem un clima relaxat, amb música o en silenci.

Primer un temps curt (30 segons.) Després una mica més (1 min) i cada vegada més temps.

En acabar es demana els participants  que obrin els ulls, s’aixequin i un a un que expliquin la seva experiència: que han sentit, escoltat, “vist”…

Gràcies a aquest joc podem millorar el nostre autoconeixement, la concentració, l’autocontrol, la paciència; aprenem a ser més tolerants i respectuosos, augment de l’escolta (no és igual a sentir), millorem el pensament crític i també ens ajuda a saber relaxar-nos.

Dep. Psicología CEMO Vilanova

Posted:

El juego del silencio

Es indudable que aprendemos mejor e incorporamos hábitos y conductas nuevas cuando lo hacemos jugando. El juego parece que es sinónimo de infancia. ¡Nada más erróneo! Podemos jugar toda la vida con los mismos resultados: placer, empatía, motivación, concentración, etc.

Para el desarrollo y/o mejora de habilidades como la capacidad de concentrarse rescatamos del cajón de los recursos este juego que inspiró a María Montessori: “El juego del silencio”

Este juego es a la vez un método, una filosofía, una práctica…  El juego planteado para los niños también lo podemos aplicar y disfrutar los jóvenes y adultos.

Nos obliga a parar, detenernos a pensar un momento en el día a día y aprender a conocernos más a nosotros mismos y “disfrutarnos”. Ayuda como técnica de relajación. Nos conecta con nosotros mismos y mejora la relación con los otros.

El juego consiste en sentarnos en círculo y quedarnos quietos, en silencio, con los ojos cerrados. A la vez que generamos un clima relajado, con música o en silencio.

Primero un tiempo corto (30 seg.) luego un poco más (1 min) y cada vez más tiempo.

Al terminar se pide a los participantes que abran los ojos, se levanten y uno a uno cuenten su experiencia: que sintieron, que escucharon, que “vieron”…

Gracias a este juego podemos mejorar nuestro autoconocimiento, la concentración, el autocontrol, la paciencia; aprendemos a ser más tolerantes y respetuosos, aumento de la escucha (no es igual a oír), mejoramos el pensamiento crítico y también nos ayuda a saber relajarnos.

Dep. Psicología CEMO Vilanova

Posted:

Navidad: más emociones, menos atracones

Los días festivos de diciembre se acumulan en el calendario, pero también lo harán en nuestro organismo, si no se presta atención a la ingesta de alimentos y menús atractivos. Desde el 6 de diciembre hasta el 6 de enero vivimos un festival de regalos, de luces y música tradicional, de celebraciones familiares, de mágicos momentos en los que nos deseamos amor y paz… Pero lo hacemos aumentando el sedentarismo y el consumo por encima de lo recomendable de alimentos de todas las categorías conocidas: locales y exóticos, de mar y de tierra, con calorías dulces y saladas, líquidas y sólidas, saludables y menos saludables. Por todas estas razones, a continuación se proponen cinco ideas para salpicar con originalidad y salud las fiestas navideñas. Artículo de Carlos Casabona (leer más…)

Posted:

Navidad: más emociones, menos atracones

Los días festivos de diciembre se acumulan en el calendario, pero también lo harán en nuestro organismo, si no se presta atención a la ingesta de alimentos y menús atractivos. Desde el 6 de diciembre hasta el 6 de enero vivimos un festival de regalos, de luces y música tradicional, de celebraciones familiares, de mágicos momentos en los que nos deseamos amor y paz… Pero lo hacemos aumentando el sedentarismo y el consumo por encima de lo recomendable de alimentos de todas las categorías conocidas: locales y exóticos, de mar y de tierra, con calorías dulces y saladas, líquidas y sólidas, saludables y menos saludables. Por todas estas razones, a continuación se proponen cinco ideas para salpicar con originalidad y salud las fiestas navideñas. Artículo de Carlos Casabona (leer más…)

Posted:
kkkkkk