Revolution Slider Error: Slider with alias not found.

Maybe you mean: 'Home'
Horario
Lun
9AM - 20PM
Mar
9AM - 20PM
Mie
9AM - 20PM
Jue
9AM - 20PM
Vie
9AM - 20PM
Sab
10AM - 14PM
Dom
Closed
93 815 55 17 93 810 58 35
info@cemovilanova.com
 • En el Centro de Especialidades Médicas y Oftalmología CEMO le ofrecemos el mejor servicio y atención médica gracias a que contamos con un eficiente personal humano y científico, al que sumamos los últimos avances tecnológicos. Su salud es nuestra razón de ser.

  by
 • Al Centre d’Especialitats Mèdiques i Oftalmologia CEMO li oferim el millor servei i atenció mèdica gràcies a que disposem d’un eficient personal humà i científic, al qual sumem els últims avenços tecnològics. La seva salut és la nostra raó de ser.

  by
 • Centre d’Especialitats Mèdiques i Oftalmologia CEMO li oferim el millor servei i atenció mèdica gràcies a que disposem d’un eficient personal humà i científic, al qual sumem els últims avenços tecnològics. La seva salut és la nostra raó de ser.

  by
 • Centre d’Especialitats Mèdiques i Oftalmologia CEMO li oferim el millor servei i atenció mèdica gràcies a que disposem d’un eficient personal humà i científic, al qual sumem els últims avenços tecnològics. La seva salut és la nostra raó de ser.

  by
<
>
ASEGURADORASASEGURADORAS

ASEGURADORAS

ASSEGURADORESASSEGURADORES

ASSEGURADORES

INSURANCEINSURANCE

INSURANCE

EQUIPO MÉDICOEQUIPO MÉDICO

EQUIPO MÉDICO

EQUIP MÈDICEQUIP MÈDIC

EQUIP MÈDIC

MEDICAL TEAMMEDICAL TEAM

MEDICAL TIME

EspecialidadesEspecialidades

ESPECIALIDADES

ESPECIALITATSESPECIALITATS

ESPECIALITATS

EspecialidadesEspecialidades

MEDICAL SPECIALTIES

BLOGBLOG

BLOG

BLOGBLOG

BLOG

BLOGBLOG

BLOG

La vaporització làser nou tractament per eliminar mosques volants

Les mosques volants o miodesòpsies són cossos o vels flotants, punts, anells o filaments, que habitualment es mouen i provoquen ombres a la retina i com a conseqüència problemes de visió o visió borrosa. Gràcies a l’última generació de làser de nanosegon, el làser Ultra Q Reflex de Ellex, i mitjançant una nova tècnica mínimament invasiva i no quirúrgica, es millora de forma molt notable aquest molest problema visual.

Les miodesòpsies en la seva forma lleu es perceben com opacitats, petites taques o ombres que apareixen surant dins del camp visual. Però si les mosques volants són molt denses (en forma de teló o teranyina), poden arribar a provocar visió borrosa i interferir en les activitats quotidianes del pacient.

Fins a la data la visió amb mosques volants, opacitats o ombres s’havia d’abordar de forma quirúrgica mitjançant una vitrectomia amb els riscos i les complicacions que això comporta; preparació del pacient, costos de l’àrea quirúrgica (equipament i personal), així com procediments complexos i invasius, postoperatori, etc. Ara gràcies als avenços tecnològics s’ha desenvolupat un equip làser específic que pot tractar les miodesòpsies de forma ambulatòria en una sala especial dins la nostra consulta, amb els avantatges que això suposa per als pacients, per la seva senzillesa (no necessita de preparacions especials) , fàcil i ràpid accés, sense necessitat de realitzar llargs desplaçaments (som al centre de Vilanova i la Geltrú), i amb una ràpida recuperació al ser un procediment no invasiu que no necessita anestèsia.

En CEMO Vilanova hem ampliat el nostre equipament tècnic amb la nova generació de làser Ellex Ultra Q Reflex ™ -

Els últims avenços tecnològics han desenvolupat aquest nou tractament per a les miodesòpsies, es tracta de la fotodisrrupción o vitreolisis amb LASER Ellex Ultra Q Reflex ™ (dels que fins al moment hi ha molt poques unitats a Espanya).

La vítreolisis consisteix en l’aplicació de polsos làser que fragmenten de tal manera les opacitats que produeix l’humor vitri que pràcticament desapareixen de l’eix òptic, o queden tan reduïdes de mida que gairebé no molesten la visió. En una sessió s’efectuen centenars de trets amb el làser fins a desfer aquests cossos gelatinosos. Es tracta d’una acció no invasiva (no cal entrada a quiròfan), en ella l’oftalmòleg localitza la miodesòpsies i, si es troba dins del rang de seguretat, comença a destruir-la mitjançant els trets de làser.

Les miodisopsias es produeixen habitualment en pacients de més de 50 anys i són degudes a l’envelliment de les cèl·lules, tot i que també es poden produir per traumatismes oculars, hemorràgies en l’humor vitri, operacions de cataractes, miopies elevades, diabetis, … Quan apareixen en pacients joves (menys de 35 anys) les opacitats freqüentment se situen molt a prop de la retina (1/2 mm) i, en general, en aquests casos no està indicada la vitreolisis.

Normalment aquest tractament indolor es realitza en una sala especial dins de la consulta d’CEMO en dues visites diferents, de 30 minuts de durada (dues sessions per ull), amb un mes de descans entre les mateixes, aconseguint recuperar en la majoria dels casos fins a un 80% de la visió i la nitidesa visual. En cap cas el tractament té com a objectiu eliminar completament les opacitats del vitri i sí millorar la simptomatologia clínica dels pacients. Aconseguir una considerable disminució de les mateixes redueix significativament les molèsties i la qualitat de vida del pacient millora notablement.

Posted:

La vaporización láser nuevo tratamiento para eliminar moscas volantes

Las moscas volantes o miodesopsias son cuerpos o velos flotantes, puntos, anillos o filamentos, que habitualmente se mueven y provocan sombras en la retina y como consecuencia problemas de visión o visión borrosa. Gracias a la última generación de láser de nanosegundo, el láser Ultra Q Reflex de Ellex, y mediante una nueva técnica mínimamente invasiva y no quirúrgica, se mejora de forma muy notable este molesto problema visual.

Las miodesopsias en su forma leve se perciben como opacidades, pequeñas manchas o sombras que aparecen flotando dentro del campo visual. Pero si las moscas volantes son muy densas (en forma de telón o tela de araña), pueden llegar a provocar visión borrosa e interferir en las actividades cotidianas del paciente.

Hasta la fecha la visión con moscas volantes, opacidades o sombras debía abordarse de forma quirúrgica mediante una vitrectomía con los riesgos y las complicaciones que esto comporta; preparación del paciente, costes del área quirúrgica (equipamiento y personal), así como procedimientos complejos e invasivos, posoperatorio, etc. Ahora gracias a los avances tecnológicos se ha desarrollado un equipo láser específico que puede tratar las miodesopsias de forma ambulatoria en una sala especial dentro de nuestra consulta, con las ventajas que esto supone para los pacientes, por su sencillez (no precisa de preparaciones especiales), fácil y rápido acceso, sin necesidad de realizar largos desplazamientos (estamos en el centro de Vilanova y la Geltrú), y con una rápida recuperación al ser un procedimiento no invasivo que no precisa anestesia.

En CEMO Vilanova hemos ampliado nuestro equipamiento técnico con la nueva generación de láser Ellex Ultra Q Reflex™-

Los últimos avances tecnológicos han desarrollado este nuevo tratamiento para las miodesopsias, se trata de la fotodisrrupción o vitreolisis con LASER Ellex Ultra Q Reflex™ (de los que hasta el momento existen muy pocas unidades en España).

La vítreolisis consiste en la aplicación de pulsos láser que fragmentan de tal manera las opacidades que produce el humor vítreo que prácticamente desaparecen del eje óptico, o quedan tan reducidas de tamaño que casi no molestan la visión. En una sesión se efectúan cientos de disparos con el láser hasta deshacer esos cuerpos gelatinosos. Se trata de una acción no invasiva (no se precisa entrada en quirófano), en ella el oftalmólogo localiza la miodesopsia y, sí se encuentra dentro del rango de seguridad, comienza a destruirla mediante los disparos de láser.

Las miodisopsias se producen habitualmente en pacientes de más de 50 años y son debidas al envejecimiento de las células, aunque también se pueden producir por traumatismos oculares, hemorragias en el humor vítreo, operaciones de cataratas, miopías elevadas, diabetes,… Cuando aparecen en pacientes jóvenes (menos de 35 años) las opacidades frecuentemente se sitúan muy cerca de la retina (1/2 mm) y, en general,  en estos casos no está indicada la vitreolisis.

Normalmente este tratamiento indoloro se realiza en una sala especial dentro de la consulta de CEMO en dos visitas distintas, de 30 minutos de duración (dos sesiones por ojo), con un mes de descanso entre las mismas, consiguiendo recuperar en la mayoría de los casos hasta un 80% de la visión y la nitidez visual. En ningún caso el tratamiento tiene como objetivo eliminar completamente las opacidades del vítreo y sí mejorar la sintomatología clínica de los pacientes. Lograr una considerable disminución de las mismas reduce significativamente las molestias y la calidad de vida del paciente mejora notablemente.

Posted:
kkkkkk